Wednesday, April 28, 2010

cool....hello Vietnam! Just noticed a reader translated this post. ;)

Post-đóng có nghĩa là sau khi đóng. It's a catch all phrase for jobs or tasks that take place AFTER the actual closing. Đó là một nhận tất cả cụm từ cho công việc hoặc nhiệm vụ đó diễn ra sau khi kết thúc thực sự. Post-closing includes the final takedown/bringdown of title and recordation of documents, the issuance of title policies, disbursement of funds not disbursed at the closing table, stuff like that. Post-đóng bao gồm gỡ bỏ cuối cùng / bringdown của Tiêu đề và recordation các văn bản, phát hành các chính sách tiêu đề, giải ngân nguồn vốn không giải ngân tại bàn đóng cửa, các công cụ như thế.

Sometimes lenders and title agents use it in their day to day lingo like "Oh, we'll take care of that post-closing." Đôi khi người cho vay và các đại lý tiêu đề sử dụng nó trong ngày của họ để lingo ngày như "Ồ, chúng tôi sẽ chăm sóc cho rằng đóng cửa hậu." That just means they'll do it later and won't postpone the closing for the sake of whatever it is they need to do. Điều đó chỉ có nghĩa là họ sẽ làm điều đó sau này và sẽ không hoãn đóng cửa vì lợi ích của nó là bất cứ điều gì họ cần làm.

No comments: